10.PTO Severka

Kronika

Historie Severky �

Historie na�eho odd�lu sah� a� do roku 1984, kdy byl v z��� pod veden�m Lenky a Han�i zalo�en odd�l Brontosaurus, slo�en� z d�t� 1.B (Kope�ek, Majka, Mates, ...). Kudy se ub�raly na�e cesty od t� doby, co jsme za�ili a na co vzpom�n�me, si m��ete prohl�dnout a p�e��st zde
Prozat�m bez fotek, ale �asem budou dopln�ny �ernob�l� i barevn� fotografie z minul�ch let!

A sou�asnost�

T�bory

Zat�m posledn� t�bory MASH 2007 a INDI�NI 2008 najdete na str�nce T�bory.

 

Archiv akc�

rok 2000/2001
rok 2001/2002
rok 2002/2003
rok 2003/2004
rok 2004/2005
rok 2005/2006
rok 2006/2007
rok 2007/2008
rok 2008/2009
rok 2009/2010


Aktualizov�no 8. z��� 2010        Historie zm�n       Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600)

10.PTO Severka Brno
p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice
Spr�vce str�nek: V�a