10.PTO Severka

Archiv akc�

2007/2008

Term�nAkceUr�eno pro :
13.9. Otev�r�n� klubovny - slavnostn� p�est�i�en� p�sky, uk�zky z �innosti, n�bor nov��k�... (zvadlo PDF) v�ichni, ve�ejnost
14. - 16.9. Setk�n� 2007 - v�kendov� setk�n� vedouc�ch a instruktor� z Jihomoravsk�ho kraje, Buchlovice - ZRU�ENO vedouc�
16.9. Bab� l�to - v�let do Chyt�lek (zvadlo PDF) cel� odd�l
21.9. - 23.9. RFTS Str� pod Ralskem - republikov� fin�le T�bornick� stezky (Setonova z�vodu) (zvadlo PDF) 4 postupuj�c� hl�dky
1.10. Klub Za �kolou - Deskov� hry - st�lice nab�dky na�eho klubu v�ichni, ve�ejnost
6.10. Orienta�n� b�h - podzimn� sout� PTO (zvadlo PDF) cel� odd�l
15.10. Klub Za �kolou - Deskov� hry - st�lice nab�dky na�eho klubu v�ichni, ve�ejnost
25.10. - 28.10. Podzim�ky - �ty�denn� v�prava, Brumov (zvadlo PDF) cel� odd�l, �kolka ?
10.11. Bub�ci - jednodenn� akce, kino dru�ina Bub�ci
9.11. - 11.11. Brlenka - v�prava (zvadlo PDF) dru�ina Vikingov�
16.11. - 18.11. CVVZ Jihlava T�e�� - celost�tn� velk� v�m�na zku�enost� vedouc�ch d�tsk�ch odd�l� a klub� 15+ ?
30.11. - 2.12. Mikul� - relaxa�n� a z�bavn� v�jezd 15+ 15+
5.12. Klub Za �kolou - Mikul�sk� nad�lka v�ichni, ve�ejnost
18.12. Klub Za �kolou - V�no�n� rukod�lky (zaji��uj� Mustangov�) v�ichni, ve�ejnost
14.12. - 16.12. V�no�n� v�prava - tradi�n� odd�lov� v�noce s d�re�ky a strome�kem, Polni�ka (zvadlo PDF) cel� odd�l
24.12. V�no�n� sv��ka aneb �t�dr� dopoledne s petanquem a sva��kem (ji� tradi�n� akce, 4.ro�n�k) - zvadlo PDF vedouc�, FC, rodi�e,
ale nejen oni
Akce na rok 2008 budou postupn� dopln�ny
4.1. V3K 2008 - Ve�er t��kr�lov� vedouc�, FC, rodi�e
12.1. Ples PP Lu��nky vedouc�, FC
11.1. - 13.1. Zimn� t�bo�en� - Krkat� b�ba (zvadlo PDF) Vikingov�, 15+
19.1. Vl�� polo - Zimn� akce PTO, vodn� p�lo (zvadlo PDF) cel� odd�l
25.1. - 27.1. Rodinka Hory - zvadlo PDF rodi�e, FC, vedouc�
31.1. - 3.2. Hory 15+ 15+
15.2. - 17.2. WW2 - hra pro vedouc� ? (Rade�ek) vedouc�
18.2. - 22.2. P��m�stsk� t�bor v klubovn� z�jemci v�. ne�len�
14.3. - 16.3. Ivan�ena nebo podobn� ��lenost - zvadlo PDF 15+, kamar�di
21.3. - 24.3. Vesel� Velikonoce na Svojanov� - zvadlo PDF cel� odd�l
6.4. Apr�lov� brig�da �e�kovice - zvadlo PDF v�ichni, ve�ejnost ?
19.4. Seton�v z�vod - presti�n� sout� PTO (zvadlo PDF) cel� odd�l
1.5 - 4.5. Instruktor�k Dominik, Jirka, Ka�ka
8.5. ZOO (zvadlo PDF) �kolka, Bub�ci
9.5. - 11.5. Kv�t��k (zvadlo PDF) Bub�ci, Vikingov�
23.5. - 25.5. Sraz PTO - pod stany (zvadlo PDF) cel� odd�l
13.6. - 15.6. Letn� vandr Ketkovice cel� odd�l
18.6. Letn� Pou� - Zamilovan� h�jek, 18.ro�n�k v�ichni, ve�ejnost
20.6. - 22.6. Stav��ka - U Kalicha, s Mustangama pracanti :-)
28.6. - 6.7. Rodinka 2008 - Expedice Slovinsko vedouc�, FC, rodiny
18.7. - 2.8. Letn� t�bor Indi�ni 2008 (od p�tku do soboty) cel� odd�lAktualizov�no 29.z��� 2008        Historie zm�n       Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600)

10.PTO Severka Brno
p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice
Spr�vce str�nek: V�a