10.PTO Severka

Kinobox 2000

Term�n: od 4.7. do 23.7.2000, z�kladna U Kalicha
Obsazen�: 30 d�t� a 12 vedouc�ch + pes Bary
Program: KINOBOX 2000 - putov�n� r�zn�mi zn�m�mi filmy a poh�dkami

Specialitou bylo extr�mn� �patn� po�as� - neust�l� zima, d隝 a vlhko n�m komplikovaly �ivot. P�esto se program vyda�il a bylo veselo. Nezapomenuteln� jsou hlavn� sc�nky p�ed jednotliv�mi etapami, kde vedouc� v perfektn�ch, vlastnoru�n� vytvo�en�ch kost�mech hr�li uk�zky z film�. M�te-li z�jem vid�t v�c ne� t�chto p�r fotek, v klubovn� je kronika a 4hodinov� video �

Logo t�bora

Fotky

         
38K    54K    52K
   
         
41K    53K    53K

�l�nky

Stru�n� o programu
Napsali v Bomb�
KINOBOX 2000 - �l�nek od Pavlina
KINOBOX 2000 - �l�nek od Karla
Hospod��kou ve Vietnamu - �l�nek od Han�i
Pane - d�ky - pane - �l�nek v Aktualit�ch M�R Pion�ra o no�n� h�e pro vedouc�
 

Stru�n� o programu

Zd� se, �e u na�eho kolektivu program�k�, ale taky u d�t� a ostatn�ch vedouc�ch v posledn�ch letech v�dy zv�t�z� recesn� a vesel� celot�borov� hra, jako byl t�eba MASH 1*9*9*7, nad "klasikou" typu Prav�k. Proto jsme v roce 2000 op�t prov�trali na�e fantazie a u�ili si dal�� hru na m�ru : KINOBOX 2000. Dnes v�m p�edkl�d�me nikoli podrobn� n�vod na hru, ale stru�n� p�edstaven� n�padu s n�kolika perli�kami :
 
�vodn� motivace:
"Sv�t pokroku a z�bavy jde st�le vp�ed. Ji� nyn� jsou k m�n� neuv��iteln� technick� vyn�lezy, v jejich� existenci by p�ed n�kolika lety nikdo nev��il. A proto se nebylo �emu divit, kdy� se objevila zpr�va, �e v�dci nejmenovan� firmy dokon�ili nov� vyn�lez, kter� bude jist� znamenat pr�lom do sv�ta z�bavy. Jde toti� o mo�nost dostat se pomoc� zvl�tn�ho p��stroje do t�m�� kter�hokoli nato�en�ho filmu. A co v�ce. Nejen�e se stanete jejich ��astn�ky, vy dokonce m��ete m�nit i jejich d�j. Nakolik se v�m to povede a nakolik je tato nov� z�bava bezpe�n� v�ak zjist�te jen t�m, �e se j� sami z��astn�te."
 
Tolik na �vod. Ne� bude moci nov� vyn�lez obdr�et pot�ebnou licenci na provoz, mus� b�t je�t� ��dn� otestov�n renomovan�mi odborn�ky. Na na�i Univerzitu Polaris byly proto pozv�ny �ty�i na sob� nez�visl� t�my v�dc� ze �ty� r�zn�ch univerzit. D�ti se st�vaj� v�dci, vedouc� jsou profeso�i, hlavas rektorem Univerzity. V�ichni maj� b�l� pl�t� a identifika�n� karty s ��rov�m k�dem. Hlavn�m �kolem t�m� je pln� otestovat hern� syst�m, technick� zabezpe�en� p�enos�, vliv na ��astn�ky a dal�� vlivy, kter� se b�hem zkou�ky objev�. P��padn� vznikl� z�vady a poruchy se pak pokusit na m�st� co nejl�pe odstranit. Za to jsou odm��ov�ni pomoc� Kredit� (jednotliv� Univerzity) a d�le jako jednotlivci pomoc� z�sk�v�n� v�deck�ch hodnost�: bakal��, in�en�r, doktor, docent.
 
P�enosov� stroj - KINOBOX:
"Cestov�n� do filmu se d�je pomoc� zvl�tn�ho p��stroje, instalovan�ho v hang�ru (star� televize, blik�tka, p�p�tka a zvukov� pr�b�h p�enosu nahran� na kazet�). P�i vchodu do hang�ru kontrola identifika�n�ch karet a v�ichni dostanou stimula�n� pilulku (tic-tac). Po skon�en� p�enosu se ji� ��astn�ci ocitnou v dan�m d�ji. Zp�t do "reality" se navracej� na konci ka�d� etapy op�t pomoc� p��stroje. �as mezi jednotliv�mi p�enosy je povinen ka�d� str�vit p�edepsan�m odpo�inkem a jinou �innost�, tak aby byl schopen dal��ho p�enosu. (Nav�c jednou za 4 dny mus� ��astn�k p�enos ze zdravotn�ch d�vod� vynechat a m�sto toho se pod�let na chodu firmy.)"
 
Jak jsme z�hy pochopili, n� Kinobox 2000 je velmi n�ro�n� na kost�my a hereck� v�kony vedouc�ch. Sou��st� t�borov� v�bavy byly zhruba t�i truhly pln� kost�m�, sukn�, �at�, paruk, na �adu p�i�ly v�emo�n� star� rekvizity, vydolovan� z hlubin na�eho skladu. �adu dopl�k� si vedouc� sami vyrobili v Brn�, ale mnoh� spat�ily sv�tlo sv�ta teprve p�i hore�n� improvizaci p�ed vlastn� etapou. Tam tak� �asto vznikala kone�n� podoba sc�nek a uk�zek z film�, zat�mco vlastn� hra pro danou etapu a �kol pro v�dce byly dan� u� z p��pravn� ��sti p�ed t�borem. Videoz�znam dokazuje, �e tentokr�t si vedouc� u�ili nejv�c legrace p�i vym��len� a nacvi�ov�n� dialog�. P�i aran�ov�n� paruky a patl�n� rt�nky na �oubal�ka nebo obarvov�n� R�kosn��kovy hlavy na zeleno. P�i vzpom�n�n�, jak to ta Nast�nka vlastn� ��kala a kterej je ten tlustej - K�em�lek nebo Vochom�rka ? Ov�em to nejv�t�� �ou �ekalo teprve na d�ti, kter� se po ukon�en� p�enosu ocitly p��mo uprost�ed sc�nky a v�t�inou brzy poznaly, kter� film je to tentokr�t.
 
Etapy:
�ekala n�s spousta film� (etap). Nav�t�vili jsme klasick� filmy jako Vinetou nebo Rambo, spoustu poh�dek - Mraz�k, ve�ern��kov� sm�s K�em�lek a Vochom�rka, Arabela , nebo dv� pom�chan� poh�dky Princezna ze mlejna a Princezna se zlatou hv�zdou na �ele. Opravili jsme z�vadu zvuku v poh�dce T�i veter�ni, pomohli Popelce p�eb�rat hr�ch a �o�ku, hledali ztracen� hv�zdi�ky pro R�kosn��ka. Nechyb�li Simpsonovi ani MASH, na�i pomoc pot�eboval i agent 007 James Bond. Mezi nejlep�� etapy asi pat�� Akta X, kdy jsme se zam�chali do p��b�hu a vyp�trali na t�m�� no�n� etap� m�sto, kde je dr�en mimozem��an. Pohled na jeho postavu s dv�ma hlavami, m�vaj�c� t��prst�ma rukama a sv�t�lkuj�c� ve tm�, ve spojen� s v�born� nahran�mi zvukov�mi efekty, byl pro d�ti i vedouc� nezapomenuteln�. Mimozem��an se stal bezesporu vrcholn�m d�lem na�ich mask�r� a herc�. Samotn� �koly pro v�dce, prov�zej�c� jednotliv� etapy, byly voleny tak, aby byly pestr� a zabraly v�dc�m i se sc�nkou a p�esunem dan� �asov� �sek - dopoledn� �i jedno odpoledn� zam�stn�n�. Na �adu tak p�i�ly bojovky v lese, p�tr�n� a stopov�n�, rukod�ln� etapy (nap�. vytv��en� jmenovek pro Blekotu, Pekotu, Mekotu a dal�� postavi�ky z Arabely). Jin� etapy byly p�em��lec�, hr�ly se sc�nky (Simpsonovi), bloudili jsme poslepu bludi�t�m a pl�ili se k Minotaurovi (Herkules a Xena).
 
Kinobox 2000 se stal dal�� povedenou ta�ka�ic� v na�em archivu a obohatil na�e t�borov� vzpom�nky o spoustu vesel�ch z�itk�. V���me, �e se l�bil i d�tem, aspo� soud� podle z�jmu o �ty�hodinov� t�borov� video. P�ednost� t�to hry bylo i to, �e d�ky za�azen� velk�ho po�tu poh�dek byl t�borov� motivovan� program poutav� a pochopiteln� i pro men�� d�ti, kter�ch m�me v odd�le p�evahu. A tak i p�es historicky nejv�t�� nep��ze� po�as� byl letn� t�bor v roce 2000 z�bavn� a pln� her a v�ichni na n�j budeme dlouho vzpom�nat !
 
Zp�t na seznam �l�nk�
 
�l�nky z Bomby :
 

KINOBOX 2000

Rok se se�el s rokem a op�t nastal letn� �as, �as pr�zdnin a letn�ch t�bor�. Ani letos tud� nemohla chyb�t nejv�t��, nejn�ro�n�j�� a nejlep�� akce na�eho odd�lu - Letn� t�bor u Kalicha. Term�n byl dan� od 4. do 23. �ervence; vedouc�ch v po�tu 12 a d�t� v po�tu 29 plus pes - to jsou z�kladn� fakta tohoto ro�n�ku.
    Jak se v�ichni dozv�d�li, celot�borov� hra byla pojmenovan� Kinobox 2000 a jednalo se o to, �e jsme v�ichni byli v�dci zkoumaj�c� nov� p��stroj, pomoc� kter�ho se lze dost�vat do jednotliv�ch film� a tam pro��vat neuv��iteln� dobrodru�stv�. D�ti d�ky tomu mohly asistovat slavn�mu agentu 007, pomoci t��dit hr�ch a �o�ku pro Popelku, vyl��it K�em�lka a Vochom�rku, odstranit z�vadu ve filmech T�i veter�ni a Princezna ze mlejna, st�t se neohro�en�mi agenty FBI a spolu s Muldrem a Sculiovou pozorovat mimozem��ana a za��t spousty jin�ch v�prav do slavn�ch film�. Mimo to byl p�ipraven dal�� rozmanit� program zvan� "d�lny" ve kter�ch se d�ti u�ily n�co nov�ho nebo to co um�ly si zdokonalovaly. Mezi d�lnami vzpome�me na lovy brouk�, v�robu hudebn�ch n�stroj�, barven� tri�ek, v�roba ��p� a bavlnkov�n�, pokusy s debruj�ry, �erm, stavba hl�sky, st�elby ze vzduchovky, luku a kuli�kov� pistole, netradi�n� olympi�da a spousty dal��ch. Mnoh� se samoz�ejm� nestihlo a to i d�ky �patn�mu po�as�. No pak tu je�t� byly ostatn� hry jako bojovky, hu-tu-tu, fotbal, vachball, p�ehazka, stoln� hry, karty atd. Samoz�ejm� pak nesm�m zapomenout na ve�ern� kytarov� d�ch�nky, kdy jsme si zazp�vali a nau�ili �adu p�kn�ch p�sni�ek. T�bor v�ak nebyl jen z�bava, byla tu i �ada povinnost� jako slu�by v kuchyni, no�n� hl�dky, �klid ve vlastn�ch stanech a dal��.
    Ka�d� t�bor m� sv� osobit� zvl�tnosti, kter� jsou charakteristick� jen pro ten dan� rok - p�sni�ku, hl�ky, vt�pky atp. Leto�n� t�bor se pomoc� toho d� p�esn� definovat jedin�m slovem = Vietnam. Ano, toto slovo se pou��valo snad ka�d� den. Pro�? To douf�m nemus�m nikomu moc vysv�tlovat. Slovy "klasika": za�alo pr�et a pr�elo po zbytek t�bora, pr�elo z vrchu, z boku i ze spodu� . Ji� cestou na t�bor n�s potkala pr�tr� mra�en. Na t�bo�i�ti jsme zjistili, �e vl�dne men�� kalamita, kdy d�ky vich�ici s de�t�m ulet�lo n�kolik stan� i velk� hang�r, plno v�c� bylo mokr�ch. N�sleduj�c�ch 15 dn� bylo ve znamen� v��n�ch p�eh�n�k, vlhka a zimy (max. teploty p�es den 13�). I p�esto m��u ��ct, �e n�s to p��li� nezlomilo a p�ekvapiv� jsme stihli t�m�� v�echny etapovky a plno dal��ch her mimo koup�n�. Po�as� m�lo bohu�el negativn� vliv na n�ladu jak d�t� tak vedouc�ch, ale na v�echno se d� zvyknout. Abych nebyl nef�r mus�m p�iznat, �e i po��dn�ho letn�ho po�as� jsme si na t�bo�e u�ili. Dokonce jsme m�li 30�, takov� horko tam bylo. �koda jen, �e to bylo na posledn� dva dny t�bora, kdy jsme bourali cel� t�bo�i�t� a odj�d�li dom�.
    No a jak� tedy leto�n� t�bor byl? Potkaly n�s sice i letos �razy, nachlazen� a n�kolik dal��ch pot��, ale tomu se bohu�el nikdy nevyhnete. I p�es nep��ze� po�as�, jakou pr� ani nejv�t�� pam�tn�ci neza�ili, jsem s t�borem spokojen. Naopak d�ky tomu byl v�ce poklidn�j�� a uvoln�n�j��. Za�ili jsme mnoh� neopakovateln� z�itky a jako v�dy plat�, �e jenom ten kdo byl na t�bo�e v� p�esn� o �em mluv�m - p�i a vy ostatn� m�te �anci a� p��t� rok.
Corwin
Zp�t na seznam �l�nk�
 

KINOBOX 2000

Leto�n� t�bor ve mn� zanechal (ostatn� jako ka�d� rok) mnoho vzpom�nek, ale nejv�ce mi utkv�l v pam�ti skoro neust�l� pocit vlhka a zimy. Prost� pr�elo ze shora, zezadu, zep�edu, z boku a jednou dokonce i zespoda, prost� takov� �esk� Vietnam, ale jinak j� m�m d隝 hrozn� r�d.
    Samoz�ejm� nesm�m zapomenout na r�zn� vyda�en� etapovky, jako t�eba James Bond. Tato etapovka se vyvedla hned dv�ma zp�soby a to: b�je�n� jsme si za��dili s bleskama a jednak se vyda�ilo �l�pnut� do vos�ho hn�zda a proto bylo i n�kolikero, tedy hodn� �t�panc�.
    No a p�isp�l jsem i j� se svou tro�kou do ml�nice, zde jsem ��inkoval jako ��len� doktor Nula, kter� se sv�mi roboty br�n� sv�j ��belsk� p��stroj na v�robu konce sv�ta.
    Tedy po p��chodu na flek a po zapojen� v�ech robot� do pomysln�ho zdroje, jsem za�al hladit hlas a vym��let jak budu hr�t Nulu. Tak jsem nasadil sv�m nejlep��m ��len�m hlasem jak� svedu: "V�echny h���h��ha�h��� v�echny v�s zni��m. Nikdo h������� Nikdo! M� nezastav�H��h��i". Po chv�li zkou�en� se ozval Bocman "Ty Karle, nechce� toho nechat? J� se za��n�m b�t". Tak jsem si dal na chv�li pohov abych ho chud�ka mal�ho �pln� nevypla�il.
    J� rad�i skon��m, proto�e k vyps�n� v�ech z�itk� by bylo nutn� vydat Bombu roz���enou nejm�� o 100 stran, ale na z�v�r si neodpust�m jeden takov� post�eh. Krom� pl�t�nek, jejich� stav byl u n�kter�ch pon�kud d�rav� a n�kte�� jin� byli zase v�t�� ne� pl�t�nka, m�li je�t� n�kte�� mlad�� v nepo��dku oble�en�. To n�kde dost citeln� chyb�la norm�ln� bunda, m�sto n� byla bundomikina. Je pravda, �e p�i such�m a chladn�m po�as� tato vrchn� ��st od�vu pln� posta�uje, ale je-li vlhko tak bundomikina zvlhne a obt�n� se su��. Pokud dojde k provlhnut� bundy, tak mikina z�stane such� a bunda se ve chv�li usu��. Dal�� nev�hodou t�chto bundomikin a tepl�k� je zna�n� p�ilnavost t�chto l�tek k r�zn�m trav�m, jehli�� a jin�mu nepo��dku vyskytuj�c�mu se b�n� v p��rod�, tak�e sedne-li si �lov�k do tr�vy, tak tak� podle toho vypad�. Potom se mus� pracn� oklep�vat a rukou nepo��dek vyb�rat, chce-li b�t zase �ist�.
    D�kuji za pozornost.
Karel
Zp�t na seznam �l�nk�
 

Hospod��kou ve Vietnamu

M�m-li popsat svoje dojmy z leto�n�ho t�bora, budu se muset br�nit tomu, aby cel� �l�nek nebyl o "t� zatracen� vod� a kose", proto�e cel� t�bor o nich p�ece zdaleka nebyl. Ale pr�elo ka�d� den krom� asi 3 posledn�ch, teplota se dr�ela kolem 9�C a zima byla za�ran�, vlezl� a vlhk�. A tak zat�mco j� jsem st�la v kuchyni, zimom�iv� se kr�ila, zoufale hled�la na ty proudy vody kolem a kontrolovala, kudy kam zase zat�k�, d�ti�ky se bavily a neztr�cely el�n, proto�e m�ly po��d n�jak� program - klobouk dol� p�ed Pavlinem a Michalem. Pamatuji si doby, kdy jsem jako program�k p�i p��chodu de��� vzdychala nad t�m, �e vedouc� zalezou do tepla a program v hang�ru je na mn�. Kluci to letos zvl�dli v pohod� - naopak, voda-nevoda, program byl pestr�. Etapy �lapaly d�l, z d�len se holt konaly hlavn� ty nen�ro�n� na po�as� a kdy� u� nebylo s d�ckama v t�bo�e k vydr�en�, vyzbrojili se pl�t�nkama a vyrazili na v�let.
    Ov�em kdy� se pod�v�te na fotky nebo video, uvid�te, �e v podstat� bylo vlastn� hezky� A p�itom se Majce zd�lo v noci o zimn� bund� a j� spala ve 3 spac�k�ch.
    Leto�n� t�bor byl pro m� zvl�tn� v tom, �e po letech jsem nebyla hlavas, ale jen hospod�� a ��f kuchyn� (nikoli kucha� ! ). Neslo to s sebou i klady i z�pory. Ze z�por� mus�m jmenovat to, �e je velmi t�k� nekecat do v�eho vedouc�m i hlavasovi, kdy� je �lov�k zvykl� ��fovat cel� odd�l o 65 lidech a 7 let d�lat hlavn� vedouc�. Jasn� �e n�kter� v�ci byly letos jinak ne� bych si j� p�edstavovala, ale bylo mi souzeno sklapnout, sna�it se v�novat se kuchyni a nechat Pavla s Michalem, a� d�laj� co um�. U� jsem jim velela dost, je na �ase pustit ml�d� vp�ed.
    Dal�� z�por, kter� m� mrz� moc a moc, ale kter� prost� k hospod��i pat�� : hodn� �asu jsem byla zalezl� v kuchyni, nad ��tama nebo n�kupama - a tud� jsem nebyla u mnoh�ho dobr�ho programu a taky si moc neu�ila d�t�. Ale nezbylo mi, ne� se s t�m sm��it. Na�t�st� se na ledacos z toho, co mi uniklo, m��u pod�vat na t�ch 4 hodin�ch videa�
    Ale velk�m kladem m�ho hospoda�en� byl po dlouh� dob� odpo�inek od odpov�dnosti a starost� kolem programu. Na �etn� ot�zky d�t� i vedouc�ch, kte�� jsou zvykl� se pt�t na v�echno m� (o tom d�tsk�m "A Han����?" se mi i zd�v�) jsem odpov�dala "Jestli se to net�k� ba�ty nebo pen�z, tak se m� neptej, nic nev�m - zeptej se Pavlina !" A byl veget. Dokonce jsem se ne��astnila programov�ch porad p�ed t�borem, co� mi p�ineslo neuv��iteln� �asov� zisk a hlavn� du�evn� pohodu. Moj� jedinou starost� prost� bylo, aby se dob�e papalo, co� se douf�m celkem poda�ilo a leto�n� "rezervy" ur�it� p��t� rok naprav�m, slibuju.
    Tak�e bych zakon�ila leto�n� t�borovou pohodu spokojen�mi slovy
    "U� nikdy ne hlavasem !"
Han�a
P.S.: Mysl�te, �e kdy� bude p��t� rok 2.turnus, �e bude taky tolik pr�et ?
 
Zp�t na seznam �l�nk�
 

Pane - d�ky - pane!

Vzhledem k tomu, �e se posledn� dobou Aktuality hem�ily p��sp�vky typu "Pro� nezkusit APN?" a tak� p�i vzpom�n�n� na�ich odd�lov�ch "pam�tn�k�" ob�as p�ijde na p�et�es n�jak� ta no�n� bojovka, za�aly se i v na�em t�borov�m kolektivu objevovat podobn� n�pady. Tak�e jsme se i my, po vzoru mnoha dal��ch odd�l�, rozhodli vyu��t slu�eb Asociace p��tel noci.
    A� sem to vypad� jako dal�� z mnoha podobn�ch �l�nk�, �e ? v �em se tedy ten N�� z�itek li�il? Neobjednali jsme si klasick� "p�epad", proto�e m�me v sestav� p�evahu mal�ch d�ti�ek a ob�v�me se, �e na takovou akci nejsou p�ipraveni a skon�ila by fiaskem. Napl�novali jsme si no�n� dobrodru�nou hru pro vedouc�, n�co na styl tvrd�ho v�cviku vojensk� jednotky s pochodem nezn�mou krajinou. Cht�li jsme, aby na�i vedouc� a nejstar�� d�ti�ky dostali po��dn� do t�la.
    v r�mci objektivity bych m�la dodat, �e j� jsem byla jedn�m z pachatel� cel� akce, neboli byla jsem spolu s hlavasem do v�eho p�edem zasv�cena a p�edkl�d�m v�m tedy pohled zbab�l�ho �kodolib�ho pozorovatele, podpo�en� mozaikou dojm� trp�c�ch ��astn�k�.
    T�borov� vedouc� a nejstar�� t�born�ci se - nehled� na naprosto ot�esn� po�as� - u� asi t�den tvrdo��jn� do�adovali no�n� bojovky se sousedn�m t�borem a netu�ili, �e se na n� chyst� p�ekvapen�. Bojovku jsme si zat�m u��vali my s Pavlinem, jeliko� jsme absolvovali n�kolik konspira�n�ch sch�zek s Dumbem, o kter�ch pochopiteln� nikdo nesm�l tu�it. V�e bylo zavr�eno na��m tajn�m odchodem z t�bora za ��elem setk�n� s APN po jejich p��jezdu, kdy u� jsem si opravdu p�ipadala jako tajn� agent. To ov�em nebylo nic proti tomu, kdy� jsem pro n� po ob�d� musela propa�ovat z kuchyn� k rybn�ku ob�d a jako na potvoru byly zrovna bor�vkov� knedl�ky - hrnce byly ost�e sledov�ny�
    Ve�er se nic netu��c� osazenstvo se�lo v hang�ru, aby vz�p�t� v�ichni z�rali (n�kte�� s hr�zou a jin� s nad�en�m o�ek�v�n�m) na ne�ekanou n�v�t�vu. T�i ciz�, anglicky mluv�c� velitel� pod veden�m skv�l�ho Wanbliho si je rozd�lili do t�� dru�stev. V�ichni se museli bleskov� vybavit na pochod, aby jim ov�em posl�ze byla polovina v�c� zabavena se slovy : "Cho tho je ? Bhaterkcha ? NOU, nepo�ebovala�" M�la jsem to �t�st�, �e jsem p�ihl�ela Wanbliho p�ehl�dce mu�stva a ta nem�la chybu. Ob�as jsem nev�d�la, jestli se m�m sm�t skv�l� anglick� �e�tin� a nebo se d�sit, kter� z m�ch drahou�k� ten drsn� velitel nech� v lese. "Budete mi ��kat PANE ! Pane - provedu - pane !" U� p�i n�stupu jednotky bylo z�ejm�, �e bude z�le�et na jejich soun�le�itosti, zda p�e�ij�.
    Jednotky vyrazily do tmy. �ekal je n�kolikakilometrov� pochod lesem a hou�t�m, p�es pa�ezy, potoky a ploty, po cest� museli bez rept�n� plnit nesmysln� �koly sv�ch velitel� a� prost� vydr�et v�echno. "Pane, pot�ebuju smrkat, pane!" v polovin� cesty se m�li vyst��dat velitel� (p�ijeli v po�tu 6ks) a po dosa�en� c�le cesty m�l n�sledovat n�vrat do t�bora se z�v�re�nou dob�va�kou.
    Bohu�el v tomto bod� to p�estalo klapat. Mogul, kter� m�l st��dat, m�l trochu z�pletku v bl�zk� vesnici, kde ho oslavuj�c� domorodci pova�ovali za zlod�je a za�ali jej pron�sledovat, tak�e si vychutnal svou vlastn� bojovku. Evel�na, ��fov� druh� dru�iny, po �ase zjistila, �e se moc nevyzn� v nezn�m�m ter�nu a netrefila se svou jednotkou na m�sto st��d�n�. A tak zat�mco jej� sv��enci p�esn� podle na�� p�edstavy dr�eli pohromad� a pom�hali si v drsn�m ter�nu, velitelka osamocen� trp�la pod palbou �kodolib�ch pozn�mek na�ich kluk�.
    Abych to zkr�tila - v�echny skupiny nakonec postupn� dorazily do t�bora a neztratil se ani jeden t�born�k - ale ani jeden �len APN. P�i z�v�re�n� pl��c� bojovce jsem u� va�ila �aj pro promo�en�, utahan� a �pinav� vojsko. N�kter� kusy oble�en� jsme d�ky bezva po�as� su�ili je�t� n�kolik dn��
    A z�v�r ? Dojmy z cel� akce jsou dodnes rozporupln�. N�kter� ��sti se povedly na jedni�ku s hv�zdi�kou, tu od n�s rozhodn� z�sk�v� Wanbli. Kdyby Dumb do sv�ho t�mu sehnal v�c podobn�ch �lov��k�, byla by to jedn�m slovem par�da a nem�lo by to chybu. Jen�e - nev�m ��m to bylo zp�sobeno, ale sestava a p��prava akce nebyla tak �pln� podle na�ich p�edstav. Nejmlad�� �len komanda APN byl podle n�s na podobn� typ akce je�t� nevyzr�l� a mnoh� sv�m chov�n�m pokazil, nemluv� o tom, �e na�e omladina m� za sebou dost zda�il�ch odd�lov�ch akc� a tak jim n�jak nem�l co d�t. Ano, n�kde sv� zku�enosti mus� z�skat, ale tady to bylo na �kodu cel� hry. A za dal�� jsme si mysleli, �e se APN l�pe p�iprav� na pr�b�h no�n�ho pochodu, �e si ter�n projdou za sv�tla, na co� jim ale asi nezbyl �as, proto�e jeli rovnou z p�edchoz�ch akc�. V�sledkem bylo, �e se n�kter� v�ci nepovedly jak m�ly a kone�n� efekt hry nebyl takov�, jak jsme �ekali. Od velkolep� nab�dky slu�eb APN jsme prost� o�ek�vali trochu profesion�ln�j�� v�kon, aby si na�i vedouc� za�ili n�co opravdu nov�ho a ne�ekan�ho. Douf�m, �e n�m tento n�zor Dumb a jeho t�m prominou a �e to bude pro n� v�zva a zku�enost.
    P�es tu trochu kritiky v�ak d�kujeme APN za netradi�n� zpest�en� t�bora a jsme r�di, �e jsme se do cel� akce pustili, proto�e rozhodn� byla pro n�s z�itkem. Vid�li jsme, jak je d�le�it� soudr�nost t�mu, p�ekonali spoustu p�ek�ek i n�jak� ten strach a na mnoh� chv�le budou jej� ��astn�ci (i j� jako pozorovatel) dlouho vzpom�nat - a to byl asi ��el. Tak�e: "Pane - d�ky - pane !"
   
Han�a a 10.PTO Severka, t�bor U Kalicha
 
P.S.: R�no se �lenov� APN probudili v z�v�j�ch. Nade�ly toti� t�borov� v�noce, tak�e n�m na n�m�st��ku trochu nasn�ilo (spousty pap�r� a b�l�ch hadrov�ch koul�) a na�e n�v�t�va se tak stala nedobrovoln�m ��astn�kem velk� sn�hov� bitvy�
 

P�r fotek z n�v�t�vy APN

         
39K    32K    24K
Zp�t na seznam �l�nk�
 
 
 
Aktualizov�no 20.z��� 2001        Historie zm�n       Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600)

10.PTO Severka Brno
p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice
Spr�vce str�nek: V�a