10.PTO Severka

Extra

aneb
T�e�ni�ky na dortu ...

Obsah

Bomba  - z�visl� sever�ck� ob�asn�k
Checht�ky  
Challenge 
Fan Club
Warhammer a Mordheim
Sborn��ek
St�hn�te si
Startovn� str�nka

Bomba 

z�visl� sever�ck� ob�asn�k

Co by to bylo za pov�d�n� o Severce, kdybychom v�m nep�edstavili na�e noviny ! Prvn� ��slo BOMBY dostali �ten��i do rukou 30.3.1995 a v pr�b�hu dal��ch let pom�rn� nepravideln� vy�lo 15 ��sel a jeden Speci�l pro vedouc�.
    Bomba posl�ze vych�zela v n�kladu �60ks, slou�ila p�edev��m na�im d�tem a jejich rodi��m, ale nejen jim. Sna�ili jsme se v n� informovat o ve�ker�m d�n� v Severce, aby m�l ka�d� p�ehled, co podnik�me a co se n�m povedlo. Najdete zde report�e z akc�, fotky, nejr�zn�j�� st�l� i nepravideln� rubriky v �ele s �ernou kronikou, spoustu vtip�, hlavolam� a h�danek, r�zn� zaj�mavosti i d�le�it� informace.
    Bohu�el zat�m posledn� Bomba vy�la v b�eznu 2001. V lednu t�ho� roku jsme toti� zah�jili pr�ce na na�em odd�lov�m webu a ve�ker� el�n n�s "psavc�" padl pr�v� ve prosp�ch t�chto str�nek. Vydat dal�� Bombu u� se nepoda�ilo, p�esto�e n�s to velmi mrz�. Nen� vylou�eno, �e se k vyd�v�n� ob�asn�ku je�t� n�kdy vr�t�me, proto�e Han�a je psavec maniak a nav�c po��ta�ov� technologie a na�e znalosti pokro�ily, tak�e by to dnes bylo jist� i pohodln�j��. Jen�e.. �asu je st�le m�lo. Tak si zat�m po�t�te informace na webu a Bomby se t�eba n�kdy v�ichni do�k�me :-)


Seznam dostupn�ch ��sel

Bohu�el zat�m nejsou upraveny do downloadov� podoby

Checht�ky  

Od roku 1995 vyd�v� Severka svoje vlastn� platidlo. Checht�ky ��ste�n� funguj� jako odm�na p�i odd�lov�m bodov�n� a na z�v�r roku se d� za n� "nakoupit" spousta cen, ale maj� i sb�ratelskou hodnotu. Bankovky jsou samoz�ejm� ji�t�n� proti pad�l�n�. Guvern�rem Banky Severka je Rade�ek, kter� db� na to, aby na�e banka nekrachovala a dob�e slou�ila sv�m klient�m, tedy �len�m na�eho odd�lu. V posledn�ch letech nebyly u� dlouho vyd�ny ��dn� nov� s�rie, ale m�me v pl�nu je�t� pokra�ovat - spousta vedouc�ch �ek� na ten "sv�j" checht�k...

Prozat�m vy�ly s�rie :

  1
 (s�rie Checht�ci)
 
 
                   
�eza     Mates     Kopec     �oubal�k     Ji�ina  
 
  10
 (s�rie Vedouc�)
 
 
     
  Iv�a       Dave      
 
  50
 (s�rie Velk� ��f)
  100
 (s�rie Historie)
 
 
     
  D�dek       La�a a Bobr      
 
15
(vz�cn� s�rie, omezen� po�et kus� vyd�no k 15.v�ro�� zalo�en� odd�lu)
 
            
    Patn�ctichecht�k        
 

Challenge 

"Challenge je v�zva. N�co jako hozen� rukavice pro v�echny, kte�� si cht�j� dok�zat, co dok�ou. Je prost�edkem, jak se o sob� a sv�ch schopnostech dozv�d�t v�ce, jak se dostat za hranice sv�ch mo�nost� a poznat sebe sama."

Obl�ben� v�kendov� akce pro lidi�ky ve v�ku 15-?? let p�erostla postupn� odd�lov� rozm�r. V roce 2001 jsme Challenge poprv� nab�dli ve�ejnosti, za podpory grantu EU z programu "YOUTH" �esk� n�rodn� agentury Ml�de�. D�ky tomu se na�e �innost velmi rozvinula a 1.dubna 2002 byly podeps�ny stanovy, na jejich� z�klad� se Challenge, jako dobrovoln�, samostatn�, nez�visl� a neziskov� organizace, st�v� ofici�ln� ob�ansk�m sdru�en�m. Pokra�ujeme tedy v po��d�n� nejr�zn�j��ch akc� pro tuto v�kovou kategorii. Na��m mottem je: "Dobrodru�n� hry - lanov� aktivity - netradi�n� workshopy - extr�m i relaxace".

Bli��� informace o "bratrsk�m" (nebo "dce�inn�m"?) sdru�en� Challenge najdete zde.

Fan Club Severky

Mil� kamar�di ! V�en� p��tel� ! Ct�n� rodi�ov� ! Ladies and Gentlemen !
Dovolujeme si V�s pozvat mezi n�s !

M�te kladn� vztah k na�emu odd�lu, l�b� se v�m na�e �innost ? Prost� - m�te n�s r�di ? Chcete n�m n�jak vyj�d�it podporu a pomoci n�m ? Sta�te se �lenem Fan Clubu Severky !

Znak Fan Clubu Pr�kaz �lena Fan Clubu
Z�kladn� informace
o Fan Clubu
Aktu�ln� seznam �len� FC
PDF, k 10.2.2010
Prvn� ob�n�k Fan Clubu
Zip (40,7K)
Druh� ob�n�k Fan Clubu Zip (259,8K)
(ve form�tu pdf)
�tvrt� ob�n�k Fan Clubu PDF (305K)

Warhammer a Mordheim

Warhammer a Mordheim jsou stoln� fantasy hry, kter�mi si kr�t� voln� �as na�i kluci. Neofici�ln� str�nky na�� Ba�iny

Sborn��ky

V roce 1999 byl vyd�n sborn��ek k 15.v�ro�� zalo�en� odd�lu. Ten se stal v roce 2004 sou��st� nov� vydan�ho kompletn�ho SBORN��KU 20 let Severky. Obsahuje �vod, podrobn� p�edstaven� odd�lu a historii jednotliv�ch let, fotky, seznamy �len�... Jeho elektronick� podoba zat�m nen� p�ipravena pro web, mo�n� pozd�ji. M�te z�jem o ti�t�n� sborn��ek ? Napi�te si o n�j Han�i.
43K

St�hn�te si

Spo�i� monitoru - spo�i� vytvo�en� z na�eho kalend��e - Severka 2003
pro rozli�en� 800x600Zip (1MB)

Kalend�� akc� - v tradi�n� podob�
verze: z��� 2010 pdf

Katalog Severka fashion
pdf

Objedn�vkov� formul��
pdf

Manu�l na pou�it� Severky
pdf

Adobe reader - program k otev�en� soubor� PDF
verze programu: 9 exe (24,6 MB)

Startovn� str�nka (jen pro IE)

Nastavte si n�s jako startovn� str�nku Va�eho prohl�e�e.
Kdykoliv se budete cht�t dostat na na�e str�nky, sta�� kliknout na tla��tko "Dom�".


Aktualizov�no 14.ledna 2010        Historie zm�n       Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600)

10.PTO Severka Brno
p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice
Spr�vce str�nek: V�a