10.PTO Severka

ASTERIX a OBELIX

Term�n : od 27.7. do 11.8. 2001, z�kladna U Kalicha
Obsazen� : 36 d�t� a 12 vedouc�ch + pes Bary
Program : ASTERIX & OBELIX - dobrodru�stv� v galsk� vesnici na motivy zn�m�ho komixu

Po �ad� let jsme se op�t vydali na druh� turnus, hn�ni touhou po kr�sn�m po�as�. Jak se uk�zalo, na�e �vaha byla spr�vn�. Prvn�ch osm dn� bylo n�dhern� l�to, modr� obloha a �hav� slunce. Vst�valo se rovnou do kra�as� a do�lo kone�n� i na koup�n�. Osm� den ve�er n�s v�ak u Vl�at na t�bo�e trochu zchladila bou�ka s torn�dem, kter� se jist� stane na�� obl�benou historkou na dlouh� zimn� ve�ery � (viz �l�nky). Dva de�tiv� dny brzy skon�ily (p�em��leli jsme, jak jsme mohli loni vydr�et propr�en� cel� t�bor!) a bylo zase docela hezky. Parn� l�to u� se ale k n�m na t�bor nevr�tilo a z�v�r byl op�t ve znamen� de�t� - dokonce cel� z�v�re�n� hra a zna�n� ��st bour�n� prob�hly v hust�m mrholen�. I tak si ale mysl�me, �e nen� nad druh� turnus!
    T�bor jsme zah�jili jako Galov� putov�n�m do svobodn� vesnice Petitbonum, prvn� noc jsme nocovali na na�� star� t�borov� z�kladn�. Pod veden�m n��eln�ka Majestatixe se Galov� zabydleli ve vesnici, �ili si d�l sv�j pestr� �ivot a p�ipravovali se k o�ek�van�mu boji s ��many. A jak to dopadlo ? U Teutatise, to byla bitva ! Ale jak jinak - state�n� Galov� zv�t�zili, ��many rozdrtili a s "Julkem" Caesarem uzav�eli dohodu. V�ak dost u� pov�d�n�, �ek� n�s oslava. Pod�vejte se rad�ji na fotky!

Fotky

Vzhledem k velk�mu po�tu jsou fotky rozd�leny do �esti alb.
Ka�d� album obsahuje 14 fotek.

Album �.1   Album �.2   Album �.3   Abum �.4   Album �.5   Album �.6

�l�nky

Info p�ed t�borem, motivace  
�vodn� slovo
Jak to bude letos
V�tejte v Avaricu
Dojmy z t�bora, �l�nky z Bomby
  Leto�n� raz�tko

�vodn� slovo

Pokud jste s n�mi je�t� nebyli, r�di v�m uk�eme kroniky z minul�ch t�bor� a poskytneme ve�ker� informace. T�bor je st�l�, ale ryze p��rodn�, bez zd�n� stavby - na louce mezi lesy v kr�sn� krajin� tzv.�esk� Kanady.
    T�bora se ��astn� cca 30 d�t� od 7 let, p�ev�n� �len� na�eho odd�lu, plus asi 12 vedouc�ch. D�ti sp� po dvojic�ch ve spac�ku ve stanech s podsadou, d�le je zde vojensk� hang�r jako j�delna a klubovna (a su��rna) a dal�� hang�r jako kuchyn�. Va��me si sami, d�ti se st��daj� p�i pom�h�n� v kuchyni a p�i p��prav� d�eva, voz� vodu a podobn�.
    Hlavn� n�pln� t�bora je celot�borov� motivovan� hra a �ada t�bornick�ch �innost� a dovednost�. D�le je samoz�ejm� na programu zp�v�n�, t�bor�ky, spousta her, ale i no�n� hl�dky a t�borov� povinnosti p�i slu�b� v kuchyni. V p��pad� dobr�ho po�as� (jeden z d�vod� pro� je letos druh� turnus) se snad do�k�me i koup�n�.

 
Zp�t na seznam �l�nk�
 

Jak to bude letos

Jako ka�d� rok budeme si cel� t�bor na n�co hr�t. Letos to budou Asterixova a Obelixova dobrodru�stv�. P�esn�ji �e�eno, objev�me se v dalek� minulosti v dob� rozkv�tu ��msk� ��e, kdy tehdej�� vl�dce Julius Ceasar dob�val celou Galii (dne�n� Francie). A jak prav� legendy v podob� komixov�ch �asopis�, kreslen�ch film� i filmu hran�ho, jen jedna vesnice odol�vala tomuto n�poru ��man�. A proto�e se v t�chto p��b�z�ch jedn� veskrze o parodii a srandu, i my se toho budeme dr�et.
    Ten, kdo zat�m nev�, kdo to je Asterix a Obelix a dal�� postavi�ky, nech� si od kamar�d� �i zn�m�ch zap�j�� alespo� jeden d�l tohoto komixu a hned si ud�l� hrubou p�edstavu, jak by to m�lo letos na t�bo�e vypadat.
    Proto�e chceme, aby to letos bylo op�t trochu jin� ne�li p�edchoz� roky, za�neme hr�t celot�borovou hru ji� na sch�zk�ch. V�e by m�lo vypuknout koncem b�ezna. Nejprve si budeme p�ipravovat kost�my, helmy a jin� pot�ebn� dopl�ky a v �ervnu bychom ji� mohli hr�t prvn� p�edt�borov� hry, zakon�en� netradi�n�m p��jezdem na t�bor - ale to ji� prozrazuji p��li�. V�e se budete postupn� dov�dat.
    B�hem b�ezna budou rozd�ny z�vazn� p�ihl�ky na t�bor a s nimi i p�esn�j�� instrukce, jak bude vypadat oble�en�, kter� si za pomoci sv�ch rodi�� a n�s p�edem vyrob�te. A nyn� se pozorn� za�t�te, nebo� n�sleduje �vodn� p��b�h, kter� n�s p�enese do d�vn� doby star�ch moudr�ch, ale i bujar�ch Gal�. Do doby, do n� jsme se pr�v� jako m�vnut�m kouzeln�m proutkem p�enesli�.
   
hlavas Pavlin
Zp�t na seznam �l�nk�
 

V�tejte v Avaricu

Avaricum, poklidn� to m�sto Gal�, v n�m� za��n� n� p��b�h, le�� n�kde uprost�ed Galie. Je centrem obchodu, �emesel i druidsk�ho ��du a Galov� v n�m �ij� spokojen� tak dlouho, �e snad ani d�da star�ho Sklerotixe nepamatuje jeho po��tek.
    �as v Avaricu ub�h� poklidn� a jedin�, co zat�m p�in�� po��dn� vzru�en� do jeho �ivota, jsou r�zn� hry, turnaje nebo lovy divo��k� a bujar� oslavy. Nelze tak� opomenout velk� Avaricsk� trhy, na nich� je ke koupi v�e od o�acen� p�es ozdoby, a� po zaru�en� prav� elix�r s�ly druida Psychopatixe.
    A to je o Avaricu asi v�e� teda m�lem bych zapomn�l (to v�te, m�j d�da je Sklerotix), nem��ete p�ece do m�sta p�ij�t v t�ch stra�n�ch hadrech, co m�te na sob� ! Nejprv si mus�te vyrobit galsk� oble�en�, opasky a nezapome�te na helmy, bez t�ch se ��dn� spr�vn� Gal neobejde !
    No a ne �e bych v�s cht�l n�jak honit, ale m�j p��tel Informatix p�inesl znepokojiv� zpr�vy o postupuj�c�m vojsku dobyva�n�ch ��man�, veden�ch samotn�m Caesarem ! U Teutatise*, asi se bl�� p�kn� pat�lie !
   
Zat�m se lou�� v� v�rn� Rozumbradix
*"U Teutatise", �ti [u tutatise], galsk� nad�vka�
 
Zp�t na seznam �l�nk�Aktualizov�no 25.z��� 2001        Historie zm�n       Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600)

10.PTO Severka Brno
p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice
Spr�vce str�nek: V�a